haberL haberR
0 facebook twitter googleplus

PYBS KILAVUZU - 2014 PYBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ana Sayfa » Gündem » PYBS KILAVUZU - 2014 PYBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ haberi
11 Mart 2014 Salı, 22:16
MEB tarafından düzenlenen Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu yayınlandı.PYBS nedir? PYBS başvuru şartları nelerdir? 2014 PYBS başvuru ve 2014 PYBS sınav tarihleri ne zaman? 2014 PYBS sınav takvimi burada.2014 PYBS ile ilgili tüm ayrıntılar siteniz bugun.com.
PYBS KILAVUZU - 2014 PYBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
MEB tarafından düzenlenen Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu yayınlandı.PYBS başvuru kılavuzu bekleyen öğrencilerin merakla beklediği kılavuz açıklandı.PYBS nedir? PYBS başvuru şartları nelerdir? 2014 PYBS başvuru ve 2014 PYBS sınav tarihleri ne zaman? 2014 PYBS ile ilgili tüm ayrıntılar siteniz bugun.com.tr'de...

PYBS 2014 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'İN SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz “ İlköğretim ve Ort aöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yöne r gesi ” hükümlerine göre hazırlanmıştır .

2. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYBS ) başvurmuş olan öğrenc iler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

4. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılmaz. Öğrencilerin , tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

5. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

6. Orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü , sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez .

7. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.

8. PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile yatılı bölge ortaokulundan ( YBO ) parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilen dirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdür üğü sorumludur.

9. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

10. PYBS ’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile YBO ’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

11. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK sorumlu değildir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ve YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır

5, 6, 7, 9, 10 ve 11 ’inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00 ’da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 ( on ) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ’inci sınıf ların sınav başvurusu; 1 7 - 28 Mart 201 4 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak, 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sın ava giren öğrenciler , 06 - 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklardır.

Tercih yapmayan öğrenciler bu hakların dan yararlanamazlar. 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlar dan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız yatılılık ve ya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır.

Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklardır. Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata , http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-O kul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslek î AçıkÖğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler ; ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtile n kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Parasız yatılılığa hak kaz andığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan burslul uğa geçirilmesi mümkün değildir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt - kabul şartlarını taşımak.

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç , bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

d. Ortaöğretim kurumlarında , sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

e. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2013 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6 . 150 ,00 TL (altıbinyüzelli TL)’ yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer al anlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.) .

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kur umlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK – 1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık ge lir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 20 13 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,

Aile üyelerini n T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

Ayrıca; f. Bursluluğu tercih etmek için ; 

Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8 ’inci sınıfları ile imam hatip ortaokullarının 5 ve 6 ’ncı sınıf larında öğrenim görüyor olmak.

Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 1 1’inci sınıf larında öğrenim görüyor olmak.

g. Parasız yatılılığı tercih etmek için;

Ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç;

9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

Meslekî ve teknik or taöğretim kurumlarının 10 ve 11’inci sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.